دارو ضد شپش قناری

خواص دارویی و گیاهی

توسط
نوید احمدی
·
۸ دی , ۱۳۹۳

علائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناری

www.Canary98.ir

دارو ضد شپش قناری

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍﺟﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﮒ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ !
ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﻬﺎ :
ﺷِﭙِﺶ ﯾﮏ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ . ﺷﭙﺶ ﻫﺎﺍﻧﮕﻞ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :
۱ : ﺁﻧﻮﭘﻠﻮﺭﺍ (Anoplura ) ﯾﺎ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﮔﺰﻧﺪﻩ- ﻣﮑﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﭙﺶﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . ( ﺷﭙﺶ ﻣﮑﻨﺪﻩ )
۲: -ﺍﯾﺴﮑﻨﻮﺳﺮﺍ ( Ischnocera ) ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ( ﺳﺴﺖﺷﺎﺧﺎﻥ )
۳: ﺁﻣﺒﻠﯽﺳﺮﺍ (Amblycera ) ﮐﻪ ﺷﭙﺶ ﺟﻮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺭﺍﺳﺘﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺩﻫﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﭙﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﻬﺎ :
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ، ﻧﻤﻒ ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺖ ( Nit ) ﯾﺎ ( ﺭﺷﮏ ) ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺗﺨﻢ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﯾﺎ ﺍﭘﺮﮐﻮﻟﻮﻡ ( Operculum ) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﻒ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻒ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻧﻤﻒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻥﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮﺳﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺭﻭﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ ﺗﺎ ۱ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﭙﺶ ﺣﺪﻭﺩ ۲۹ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ

ﻋﻼﯾﯿﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ :
۱: ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭘﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻫﺎ
۲: ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻭ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﭘﺮﻫﺎ
۳: ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ :
۱: ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﻔﺲ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ
۲: ﻭﺍﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ :
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺷﭙﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻃﯿﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻣﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺩﺍﺭو ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ :

۱: آﯾﻮرمکتین (ایوﮐﺘﯿﻦ) ۱ % , ﻋﺮﻓﺎﻣﮑﺘﯿﻦ و سایر دارو هایی که پسوند اکتین را دارا میباشند. بهتر است از همان آیورمیکتین (ایوکتین) 1% استفاده کنید ، اکثر دارو خانه های دامپزشکی دارند پس بهتره از همین داروخانه ها خریداری کنید .

۲:  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﺑﺮﻧﯿﻞ

ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ :
۱: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ۱ ﻗﻄﺮﻩ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ۱۵ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ
۲ : ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺎ ﺍﺏ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ( 3 روز بعد از انداختن اولین قطره پشت گردن قناری )

ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺍﺣﻤﺪ ﺟﺪﯼ ﭘﻮﺭ

***

لینک زیر به شما در یافتن شپشک ها و مطمئن شدن از وجود آن ها کمک میکند .

نشانه های شپشک در قناری تست وجود شپشک در سالن

منبع : قناری کده

برچسب‌ها: Prevention and treatment of pediculosis Canaryآیورمکتین ضد شپشپیشگیری از شپشک قناریحمله شپش به قناریدرمان شپشدرمان شپش قناریدرمان شپشکدرمان شپشک قناریراه درمان شپشک قناریرفع شپشک قناریشپش قناریشپشک قناریشناخنت شپشک قناریضد شپشک قناریعلائم ، پیشگیری و درمان شپشک قناریعلایم شپشکقناریمبارزه با شپشک قناری

نوید احمدی

از کودکی به قناری علاقه مند بودم و آواز قناری نیز در منزل ما طنین انداز بود . در نوجوانی به وبلاگ نویسی و طراحی سایت علاقه مند شدم و این حرفه را در پیش گرفتم ، گذشت و مجددا تعدادی قناری تهیه کردم و با نبود منبع آموزشی درست درمان به فکر ایجاد یک مرجع آموزشی اینترنتی در مورد قناری افتادم که از منابع معتبر تهیه شده باشد. اکنون این مرجع آموزشی “قناری کده” دارد.


۱۸ دی , ۱۳۹۴


۲۷ بهمن , ۱۳۹۵


۱۸ مهر , ۱۳۹۶

دستگاه جوجه کشی قناری

باسلام به همکاران عزیز من هم چندین ساله که قناری نگه میدارم امسال ۶ قناری کشته دادم داروهای دامپزشکی به قول شما مریزی رو بدتر میکنه وقط تا مدثی کاور وقفس را بجوشانید وهر روزروزه راعوص کنید وپودر سوسک کش رازیرقفس بریزید که دهن پرنده بهش نرسه وازهمان دارو قناری فروشها هم می فرشند نخرید ازروعن نباتی بزنید که قدیم تو دهات به مرعها مزدند

سلام دوستان قناریم شپشک داره چیکار کنم

قطره آلفا مک

از پستاتون خیلی راضی هستم و به حرف هاش گوش کرده و قناریم درمان شد.ممنون.

۰۹۱۵۹۸۱۹۳۷۱

سلام اطلاعات خیلی خوبی ازشماگرفتم ممنون شماره تلفنم میزارم لطفا منوواردگروه درموبگرام عضوکنید باسپاس

با سلام و عرض ادب خدمت اقا نوید اقا نوید من یه جفت قناری دارم مادهه حماله نره گلاستر چرا مادهه پرا نررو می کنه?

با سلام و عرض ادب خدمت اقا نوید اقا نوید من یه جفت قناری دارم مادهه حماله نره گلاستر چرا مادهه پرا نررو می کنه?

با اجازه آقا نوید. دوست خوبم ماده شما حامله هست و پر های روی سینه و نر رو میکنه تا آشیانه درست کنه برای تخم هاش. شما باید براش آشیانه بزاری و جلوش کاغذ خورده و پنبه و الیاف بریزی تا دست از سر نره برداره.

آیا این شپش به انسان سرایت می‌کند کند؟

سلام. به گردن قناری هام دو قطره داروی ضد شپشivmزدم.خیلی گردنشونو میخارونن. مشکلی پیش نیاد؟؟؟

يه سوا ل قناري نر من يك روز در ميون ميخونه ميخواستم علت و جويا بشمدارو ضد شپش قناری

سلام و باتشكر از سايت پر محتواتون يه سوال در مورد عروس هلندي دارم
اين عروس هلندي هاي من همش خودشون رو ميخارونند زير بالش لخت شده و خيلي قرمزه و همش هم تا يه جا ميشينه شروع ميكنن به خاروندن قفسشون هم كاسكويي يعني مشكل جا نداره يه راهكار بي زحمت به من بديد

باسلام خدمت دوستان من از این قطره که شما گفتید زدم.یک قطره زدم همون جایی که قطره زده بودم پشت گردن قناری پرهاش ریخت و دیگه در نیومد از یه دکتر دام پزشک باتجربه پرسیدم گفتش این قطره فقط برای مرغ استفاده میشه نباید میزدی نظر شما چیه ؟

سلام من همه قناری هام بدنشون لاغر شده به صورتی که پوست کنار گردن و روی کمرشون از گوشت جداشده و معلومه چند تاشون هم پرهاشون ریخته و کامل تا بالای پا لخت شده میخوام بدونم این علائم شپشک هست یا نه و راه درمان رو لطف کنید بگید ممنون از سایت خوبتون

سلام آقا نوید خسته نباشی داداش.من یه قناری پرتغالی نر تازه گرفتم ک اول سرش پراش ریخته بوث الانم پرای گردنش ریخته تولکم هست بنظرتون دلیلش چیه؟من خودم بدنم خارشک گرفته

متشکرم

سلام من تمام قفس هام شپشی شده بالای ده قفس امکان شپشس شدن محیط اتاق هم هست ممنون میشم اگه پاسخ دهید

باسلام وخسته نباشید میخواستم بدونم سمی که گفتین برای نوزاد ۵ماهه ضرری نداره

سلام خسته نباشید داداش من امروز میله هارو تمیز میکردم که یدونه شپشک دیدم از این قرمزا قناریمم جفت خورده رو جوجس به تموم قناریام ۱ قطره به گردنش و یه قطره زیر بال هاش زدم ولی نمیتونم دیگه ضد عفونی کنم چون رو جوجن فقط میله هارو شستم بعد یه قناری داشتم قفسش افتاد کلا نمیتونه رو پاهاش واسته نگاه کردم شکستگی ندیدم نمیدونم دیگه چیکار کنم لطفا کمکم کنید

سلام با چه سمی قس قناری رو سم پاشی کنم اخه زیادن حتی تا پارچه کف قس الوده به این شپشک های قرمز رنگ شدن چیکارکنم ة سم آیو کتین ؟ پیکار کنم تاریشه کن شن؟

قیمت دارو تو بازار چنده؟

با اجازه آقا نوید.گرون نیس

سلام
جوجه قناری های من قسمت ران پاشون شپشک زباد گرفته حتما باید دارو رو پشت گردن بمالم؟

سلام . من یه مرغ عشق ماده دارم .دیروز تخم گذاشته . بعداز تخم گذاشتن شل. و ول شده .اصن تو لونهدنمیره اوقات هم با دهت نفس میکشه .بعضی وقت هاهم نوکش رو قلاب میکنه به مبله قفس جند دقیقه نگه میداره . خواستم بدونم مشکلش چیه . ممنون

با اجازه آقانوید.دوست عزیز احتمالا از فشاریه ک واسه تخم گذاری متحمل شده هستش از برگ کاهو یا تخم کاهواسفاده کنین واسه راحت تر تخم گذاشتن.(مرغ عشق دوروز ی بار تخم میزاره)

با سلام
من دیروز متوجه شدم که یکی از قناری هام شپشک داره، بهش دارو ایوکتین زدم، ۱قطره پشت گردن.
ولی نیم بعد اینکه قطره رو بهش زدم خیلی خیلی شدید داره خودش رو میخارونه، چون تا قبل زدن دارو اینطوری نبود
خواستم ببینم دلیلش چیه؟
بعدش آبتنی کنه اشکالی نداره؟
ممنون میشم جواب بدین

سلام من به قناری هام از این دارو زدم همشون سالمن ولی یکیشون به شدت ضعیف شد و مرد دلیلش چیه ؟؟؟؟اگ این اتفاق دوباره افتاد چیکار کنم؟ ؟؟؟

با سلام. روی دارو نوشته برای فنچ و قناری فقط یک قطره. برای پرنده های بزرگتر دو قطره. طریقه اثر کردن دارو اینطوریه که وقتی یک قطره از دارو رو به پشت گردن پرنده ها میزنید دارو وارد خون پرنده میشه و شپشکها یا هر نوع انگل بیرونی که از خون پرنده تغذیه میکنه میمیره. ولی به خود پرنده آسیبی نمیرسه حتی اگه پرنده پشت گردن پرنده های دیگه رو نوک بزنه و مقداری از دارو رو بخوره هم مشکلی پیش نمیاد. دوست عزیز شما بجای یک قطره چند قطره پشت گردن اون یکی از پرنده هات که مرده چکوندی. مصرف زیاد به پرنده آسیب میرسونه. دوستان دقت کنید دارو وارد خون پرنده میشه و تا دو ماه هم اثرش میمونه. بعد از دو ماه میتونید یک قطره دیگه ضد شپشک بزنید.
امیدوارم پرنده های همتون سالم و سرحال باشه.

با سلام وخسته نباشید وتشکر فراوان
بنده یه جفت قناری دارم که آماده .آماده هستن هر دو قناری ولی امروز دیدم که شپش دارند وسریع یک قطره آیرومکتین پشت گردنشون و پشت دمشون ریختم خواستم بپرسم به نظرتون میتونم اون هارو جفت کنم یا نه اگر جفتشون کنم جوجه ها سالم در مییان یا به دلیل اثر سم بودن آیرومکتین اونها میمیرند؟
با تشکر

سلام خسته نباشید توی پنبه تخم ها و روی دیواره ی لانه یه چیزای ریز سیاه و سفید هست که فکر کنم شپش باشه ولی جوجه ها هیچ مشکلی ندارن فعلا که ۹ روزه ان میشه راهنمایی کنید ؟

من یکماه پیش ۲۰عددجوجه قناری خریدم که ۱۵الی۱۶تای آنها ریزه خونی میکنندوسن اونها بین ۲الی ۳ماهه هستند. آیا همه آنهایی که ریزه خونی میکنند نر صد درصد هستند یا خیر؟ باتشکر

راه تشخیص جوجه نر ازماده رالطفا بگویید

سلام،آقا نوید پس چرا نیستید؟خواهشن اگه مقدوره جوابه دوتا سوالمو یخورده زودتر بدید ک خدای نکرده مشکلی واسه قناری هام پیش نیاد دمد گرم بابت تمومه زحماتد دوست عزیز

سلام با تشکر از سایت زیباتون ،آیا میشه تخم قناری را زیر مرغ عشق گذاشت وآیا مرغ عشق پس از باز شدن جوجه ها می تواند به جوجه ها غذا بدهد؟

ممنون از سایت شما من یک جفت قناریم شپشک زده و از بقیه قناری هام جداش کردم الان پنج تخم داره که چهارتاش پره و دو سه روز دیگه جوجه میکنه الان چه کار کنم که هم جوجه بی شپش بگیرم ازشون و هم خودشون بی شپش باشن ممنون میشم زود مشکلمو با جواب دادن حل کنین

سلام من جوجه قناري دارم چيکار کم آ وازيادگيره البه من قناري نرندار م که بهش آواز ياد بده

سلام،آقا نوید خواهشن اگه میشه زودتر جواب بدید و یه سواله دیگه اینکه روی پاهای قناری هام پینه های سیاه رنگی بوجود اومده ک درابتدا خیلی کوچیک وکم بودن این پینه های سیاه ولی ب مرور دارن میشن بخصوص درقسمت ساق و روی انگشتان پاها واینکه بعضی از قناریها بازدن نوک ب این پینه ها باعث قرمزی وخونی شدنشون میشن خواستم بدونم جهت درمان چیکار باید کرد!باتشکر از سایت خوبتون

سلام آقا نوید
متاسفانه همونطور ک شما گفتید تخم قناریها خراب شدن بخاطره شپشک حالا میخواستم بدونم بجز قطره ک ب پشت گردنشون ریختم و با اسپری هم همه وسایل و قفسو ضدفونی کردم واسه باره دوم ک چالو میخوام بذارم لازمه زیره الیاف داخل چال هم پودر بریزم؟اگه آره چه پودری؟درضمن الیاف استفاده شده درچال از الیاف پیشنهاد شده خوده شماس.باتشکر از زحمات شما دوست عزیز

نشانی شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید:

کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد.

سلام دوستان ، کانال رسمی وب سایت قناری کده در تلگرام راه اندازی شد . به منظور پیوستن به این کانال و دریافت آخرین مقالات ، عکس ها و مطالب مربوط به قناری لینک زیر را باز کنید و گزینه Join یا عضویت را انتخاب کنید .

نکته: قناری کده به غیر از این کانال در تلگرام و گروه در هیچ یک از شبکه های ارتباطی گروه دیگری ندارد.

اگر در عضویت در کانال به مشکلی برخوردید میتوانید از طریق شماره زیر در تلگرام با من در ارتباط باشید :
لطفا برای مشکلات قناری ها زیر مطالب سایت نظر ارسال کنید و از تماس گرفتن خود داری کنید.
سپاس

9398311

نوید احمدی

 

آدرس لینک جهت کپی و اشتراگ گزاری با دوستانتان :

منتظر شما عزیزان هستیم

قناری کده

اخبار مرتبط با قناری / استاندارد قناری ها / قناری گلاستر / مقالات قناری / نژاد های قناری

استاندارد جدید قناری گلاستر

۲۵ خرد, ۱۳۹۷

اخبار مرتبط با قناری / گالری عکس قناری / نمایشگاه های قناری

عکس های نمایشگاه بین المللی پرندگان زینتی آلبورکرکه اسپانیا

۵ آبا, ۱۳۹۶

تغذیه قناری / تولید مثل قناری / مقالات قناری

فصل لک ، مهمترین فصل قناری پروری

۱۸ مهر, ۱۳۹۶

اخبار مرتبط با قناری / نمایشگاه های قناری

نمایشگاه قناری قم ، اردیبهشت ۹۶

۱۵ ارد, ۱۳۹۶

تغذیه قناری / غذای تخم مرغی

طرز تهیه غذای تخم مرغی (نرم) برای جوجه قناری

۱۵ ارد, ۱۳۹۶

تغذیه قناری / غذای تخم مرغی

طرز تهیه غذای تخم مرغی (نرم) برای جوجه قناری

۱۵ ارد, ۱۳۹۶

تولید مثل قناری / قناری آماده

نشانه های آماده شدن قناری نر و ماده

۳۰ آبا, ۱۳۹۳

تولید مثل قناری / حاصل جفت رنگ ها

حاصل جفت رنگ های قناری در تولید مثل

۲۱ مهر, ۱۳۹۳

تولید مثل قناری / مشکلات جوجه کشی / مقالات قناری

جوجه نشدن تخم های قناری :دلایل نداشتن نطفه در تخم ها

۸ آذر, ۱۳۹۳

تولید مثل قناری / قرار دادن لانه

قرار دادن لانه اول و لانه دوم قناری برای تولید مثل

۲ دی, ۱۳۹۴

بیشتر

مشاهده قوانین انجمن

کپی برداری از مطالب اختصاصی انجمن پارسی پت با ذکر منبع و لینک مستقیم بلا مانع است.

Powered by vBulletin® Version 4.2.4
© 217 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

به دلیل اختلال و نوسانات بازار قبل از خرید حتما تماس بگیرید: 216527611 , 9122318

قطره پشت گردنی

مجموعه ی الی پت ارائه دهنده ی محصولات پرندگان زینتی به صورت آنلاین و حضوری میباشید. ما در این مجموعه برای شما انواع ویتامین پرندگان . غذای پرندگان , لوازم جانبی پرندگان را فراهم کرده ایم . الی پت محصولات را در سراسر ایران درب منزل شما تحویل میدهد

همین حالا به محصولاتی چون غذای قناری , غذای سهره , ویتامین ad3e , غذای طوطی , ویتامین e پرندگان , دارو های پیشگیری از بیماری , دارو های کبد , دارو های جبرانی , ورم روده قناری , سرما خوردگی قناری , قناری و  پرورش قناری نگاهی بندازید و در صورت درخواست مشاوره به قسمت تماس با ما مراجعه کنید

خدمات مشتریان

دارو ضد شپش قناری

ثبت سفارش

سوالات متداول

مشاوره محصولات

درخواست همکاری

خرید و فروش قناری

تمامی حقوق محفوظ برای الی پت میباشد.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

با سلام.دوستان مطلبی رو که امروز براتون تهیه کردم

در مورد کنه وشپش قناری هست

برای دیدن به بروید..

کنه قناری:برای پی بردن به وجود کنه درقناری باید هر چند وقت یکبار تمام بدن قناری را از نزدیک بررسی کرد. کنه پرنده هایضعیف را مورد حمله قرار میدهد. این جانور بسیار ریز است و با آزمایشهای سطحینمیتوان به وجود آن پی برد. در صورتی که کنه خود را در زیر بالهای قناری پنهان کردهباشد با دست زدن به بدن پرنده ، قناری ناراحت شده و عکس العمل شدیدی از خود نشانمیدهد.کنه قناری فقط شبها در موقع تاریکی قناری را راحت میگذارد و از بدن آندور می شود. برای پی بردن به وجود آن در قناری ، باید شب هنگام یک پارچه سفید بسیارتمیز را روی قفس قناری بکشید و صبح خیلی زود قبل از طلوع آفتاب آنرا بردارید. زیراکنه به محض روشن شدن هوا دوباره به بدن قناری حمله می کند و شروع به مکیدن خونقناری می نماید. اگر این پارچه سفید را به دقت نگاه کنید میتوانید کنه ها را که بهاندازه یک دهم میلی متر هستند و به رنگ قرمز می باشند را ببینید. درمان: برایاز بین بردن کنه ها از روی پارچه باید آن را در محلول قوی کلراکس Chlorax فرو ببریدو یا با یک اطوی بسیار داغ روی پارچه را اطو کنید. برای از بین بردن کنه روی بدنقناری باید از داروی مخصوص ضد کنه یا داروی د.د.ت استفاده نمایی. داروی ضد کنهیا ضد شپشه باید با دقت به تمام بدن و زیر بالهای قناری مالیده شود و پرنده را بهیک قفس تمییز و ضد عفونی شده منتقل کرد و قفس آلوده را با آب بسیار داغ شتشو دادهسپس با استفاده از داروی د.د.ت آنرا ضد عفونی کرد.ضد عفونی کردن پرنده باید صبحزود انجام شود تا در هنگام شب که پرنده سر خود را بین بالها قرار میدهد دچارمسمومیتی نشود. ضد عفونی کردن قفس نیز بهتر است بعد از غروب آفتاب انجام شود تا اینحشرات موذی از مخفیگاه های خود بیرون آمده باشند.بیماری میلبه:علایم : خوابناآرام ، تمییز کردن و جستجوی دائم پرها ، ضعیف شدن پرنده.علل بیماری : وجودجانور کوچکی به میلبه قرمز (شپشک) . این بیماری قابل انتقال از سایر پرندگان بهیکدیگر است. میلبه به دو صورت است : میلبه قرمز که تنها شب ها به پرنده حمله می کندو میلبه کیسه هوا که ساکن در پرهای پرنده می باشد.مداوای بیماری : محل نگهداریپرنده باید توسط حشره کش های مخصوص اسپری شود. پرنده نیز به غیر چشم و منقارشمیتواند در معرض مستقیم اسپری قرار گیرد.

وعلت دیگر ابتلای قناری به تولک بی موقع پس از ابتلای آن به بیماری کنه .درمان: در موارد ۱ و۲ با مناسب نمودن محیط و غنی کردن جیره غذایی پرنده و استفاده از موادمغذی پس از مدت کوتاهی پرنده درمان خواهد شد. ولی چنانچه تولک از عوارض حمله کنه بهقناری باشد باید توجه بیشتری به آن مبذول داشت زیرا قناری نیازمند تقویت و توجهبیشتری می باشد. در کناردانه های معمولی نیز باید روزانه از مخلوط : منداب+بلغور + دانه خشخاش و شاهدانهنیز استفاده کرداستفاده از ظرف حمام برای قناری هر روز صبح. چنانچه قناری ازاستحمام خودداری نمود باید بوسیله پاشیدن آب او را وادار به استحمامکرددارو ضد شپش قناری

 

پرکندن :علت: اصولا این کار در اثر وجود شپشه در بدن قناری بوجود می آید . اگردر بازرسی بدنی چنین چیزی در بدن پرنده یافت نشد مسلما قناری به خشکی پرها و عدموجود چربی طبیعی لازم در آنها مبتلا شده است. کندن پر را نباید با آراستن پرهااشتباه کرد. آراستن و نظافت پرها در روز بیش از چند با اتفاق نمی افتد در حالی کهکندن پر در تمام مدت روز ادامه دارد.درمان: برای درمان آن باید روغن گندم را بهروی بیسکویت تخم مرغی کوبیده ، ریخته و همه روزه آن را به قناری داد. همچنین بهغذای او مغز گندم خشک را هم اضافه نمایید و یکی دو هفته این بره غذایی را ادامهدهید تا کندن پرها متوقف شود. پرنده را نیز نباید در محیط خشکنگهداشت.

یکی دیگر از دشمنان خطرناک قناری شپش قناریه. این حیوان خطرناکه مخصوصا برای جوجه قناریها. دیده شده جوجه قناری وقتی از تخم در می یاد بعد مدتی با اینکه رشد خوبی هم داشته به یک‌باره می‌میره . بی هیچ دلیل ظاهری. همه چیزش خوب بوده. آب و دون و غذا و محل نگهداری همه خوب و روبراه بود. غافل از اینکه یک چیز رو فراموش کردیم. اونم اینه که از حمله شپش جلوگیری نکردیم.

 

شپش تنها دشمن جوجه ها نیست. بلکه به قناری بالغ و بزرگ هم حمله می‌کنه . مخصوصا قناریهای ضعیف. وباعث از بین رفتن اون می‌شه.

 

چال قناری بهترین محل زندگی شپش هست. پنبه‌هایی که برای چال استفاده می‌کنید اگه بعد مدتی اونها رو بررسی کنید می‌بینید که حشرات ریزی در اطراف چال پیدا شده که معمولا به صورت تجمع در گوشه چال دیده می شن. معمولا به رنگ قرمز هم هستن.

 

برای از بین بردن شپش از داروی INSECTORNIS استفاده کنید. بسیارمؤثر و در عین حال برای قناری بی ضرره. برای استفاده از این دارو مقداری از اون رو در ظرف آبتنی قناری ریخته و بذارید که قناری در اون آبتنی کنه. اگه قناری شما تمایلی به حمام نداشت باید اون رو با دست گرفته و با آب پاش دارو رو به تمام بدنش بپاشید. البته مراقب باشید توی چشمش نریزید.بعد در جای گرمی بذارید که کاملا خشک شه. یه وقت با سشوار به جون مادرمرده نیفتیدا!‌آخه شنیدم که بعضیا ناشیانه عمل می‌کنن و بعد استحمام قناری اون رو می‌گیرن جلوی باد داغ سشوار. بیچاره قناری !!!!

 

قفس رو با آب جوش کاملا شسته و سپس حشره کش( بهتره حشره کش آسوده باشه) به تمامی قفس بزنید.

 

اما این کارها رو کی باید انجام داد؟

 

شپش در روز خودش رو در بدن قناری پنهان می کنه. وشب به محل خودش که منافذ قفس هست میره.

 

پس قناری رو در روز ضدعفونی کنید و قفس رو در غروب

 

برای اینکه مانع از این بشید که در چال قناری حشره جمع شه بعد اینکه ماده چال رو درست کرد و قبل اینکه تخم بذاره اون رو در بیارید و همین دارو رو در اطراف چال بریزید.

 

همچنین سعی کنید از چالی استفاده کنید که محلی برای گردش هوا داشته باشه. مثه سبد باشه. چرا که این حشره موذی در مناطق گرم و بدور از هوا تکثیر می‌کنه

 

www.zardeganari.persianblog.irhttp://ilamcanary.mihanblog.com/بر

سلام عزیز . اوامر عالی انجام شد [گل]

[گل][گل][گل][گل]

چاکر داش علی

محبت را به دل دادن

صفاي سينه مي خواهد

به ياد يكديگر بودن

دل بي كينه مي خواهد

اگر دورم ز ديدارت

دليل بي وفايي نيست

محبت آن است كه

يادت را در دل دارم[گل]

سلام دوست خوبم .اولین باره که به وبلاگ قشنگ و پربارت میام خوشحال می شم توهم بهم سربزنی.درصورتیکه با تبادل لینک موافقی خبرم کن[گل][گل]

[خجالت]سلام عزیز نانزنین
مرسی اومدی
منو با اسم غوغای درون مترسک تنها لینک کن

سایت جامع و خوبی داری اگه با تبادل لینک موافق بودی خبرم کن و بگو با چه اسمی لینکت کنم

سلام.مرغ مینای من سرش پرریزی شدید پیدا کرده و پر دور چشاشم ریخته.خودشم خیلی میخارونه.به جز دامپزشکی که هزینه اشو ندارم چه راهنمایی میتونین بکنین.ممنون میشم.

سلام.مرغ مینای من سرش پرریزی شدید پیدا کرده و پر دور چشاشم ریخته.خودشم خیلی میخارونه.به جز دامپزشکی که هزینه اشو ندارم چه راهنمایی میتونین بکنین.ممنون میشم.

[گل]

9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/inc/classes/optimization/CSS/class-combine.php on line 91

Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php:518 Stack trace: #0 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(518): implode() #1 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(311): MatthiasMullie\Minify\CSS->shortenHex() #2 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/vendor/matthiasmullie/minify/src/Minify.php(111): MatthiasMullie\Minify\CSS->execute() #3 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(86): MatthiasMullie\Minify\Minify->minify() #4 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(212): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->minify_inline_css() #5 [internal function]: Minify_HTML->_removeStyleCB() #6 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(110): preg_replace_callback() #7 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(48): Minify_HTML->process() #8 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/inc/classes/subscriber/Optimization/class-minify-html-subscriber.php(73): Minify_HTML::minify() #9 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-includes/class-wp-hook.php(307): WP_Rocket\Subscriber\Optimization\Minify_HTML_Subscriber->process() #10 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-includes/plugin.php(191): WP_Hook->apply_filters() #11 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/inc/front/process.php(268): apply_filters() #12 [internal function]: do_rocket_callback() #13 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-includes/functions.php(5275): ob_end_flush() #14 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-includes/class-wp-hook.php(307): wp_ob_end_flush_all() #15 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters() #16 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-includes/plugin.php(476): WP_Hook->do_action() #17 /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-includes/load.php(1102): do_action() #18 [internal function]: shutdown_action_hook() #19 {main} thrown in /home/textbest/pill.helpkade.com/wp-content/plugins/wp-rocket-v3111-cocotech.site_11/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php on line 518